0 głosów
przez użytkownika (1.8k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
Pacjent ma prawo do dokonania bezpłatnej zmiany lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż 3 razy w ciągu roku kalendarzowego. Każda następna zmiana podlega opłacie w wysokości 80 złotych. Pacjent nie ponosi w/w opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę, położną lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.)
...