0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

Jakich formalności należy dopełnić, aby uzyskać refundację operacji oka - zaćmy i jaskry w Czechach?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów należy złożyć w Oddziale NFZ:
1.Prawidłowo wypełniony i podpisany Wniosek o zwrot kosztów zgodny ze wzorem
2.Oryginał rachunku wystawionego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub oryginał rachunku wystawionego w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Rachunek, zawiera:
- dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia;
- dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów;
- dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, w szczególności informacje umożliwiające określenie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD -9 oraz Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD - 10 albo dane dotyczące wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.
W przypadku gdy rachunek nie zawiera powyższych danych, dane te powinny być zawarte w dołączonej do wniosku o zwrot kosztów dokumentacji medycznej
3.Dokument potwierdzający zapłatę całości kosztów świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, w przypadku gdy nie wynika to z rachunku,
4.Oryginał lub kopię skierowania.

Co ważne, wszystkie dokumenty załączane do wniosku sporządzone w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Wniosek o zwrot kosztów składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek.
W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, decyzję, wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Zwrot kosztów wg stawek krajowych następuje w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez oddział wojewódzki Funduszu wiadomości o tym, że decyzja, stała się ostateczna. Zwrotu kosztów dokonuje się w drodze przelewu na rachunek bankowy podany we wniosku o zwrot kosztów albo w drodze przekazu pocztowego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego - http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/

...