0 głosów
przez użytkownika (340)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony rodzic może zgłosić członka rodziny. A zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za członka rodziny uznaje się następujące osoby: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.
Tym samym może Pani zostać zgłoszona do ubezpieczenia .

...