0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

W celu otrzymania skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego świadczeniobiorca (pacjent) powinien zwrócić się bezpośrednio do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej np. lekarza rodzinnego). Lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakwalifikowaniu pacjenta zgodnie z kryteriami objęcia opieką w warunkach stacjonarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, wydaje skierowanie do ww. zakładu. Świadczeniobiorca po uzyskaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego załączając jednocześnie wywiad pielęgniarki, zaświadczenie lekarskie oraz dokument stwierdzający wysokość dochodu świadczeniobiorcy.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...