0 głosów
przez użytkownika (1.8k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
Pacjent dokonując wyboru świadczeniodawcy we wszystkich trzech zakresach świadczeń tzn. lekarza, pielęgniarki i położnej nie ma obowiązku złożenia deklaracji wyboru u tego samego świadczeniodawcy. Wyboru dokonuje się z pośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.)
...