0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Status członka rodziny (małżonka) wygasa z dniem uprawomocnienia wyroku sądu dot. rozwodu i od tego dnia wygasa obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

...