0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otagowane ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Chcąc przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego po zawieszeniu działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ i dołączyć dokumenty potwierdzające zakończenie/zawieszenie działalności gospodarczej (może być wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz potwierdzenie uiszczenia składki zdrowotnej z ostatniego miesiąca, w którym prowadzona była działalność gospodarcza.
Co ważne, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, które podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
Wniosek należy złożyć w Narodowym Funduszu Zdrowia najpóźniej w dniu, od którego chcemy być ubezpieczeni.
W przypadku powstania obowiązkowego tytułu ubezpieczenia, umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z mocy prawa wygasa. Istnieje również możliwość jej wcześniejszego rozwiązania, które powinno nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia dobrowolnego i powinno być złożone w NFZ.

...