0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otagowane ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

NFZ finansuje hospitalizację jedynie pacjenta. Szpital ma prawo pobrania opłat za poniesione koszty związane z przebywaniem opiekuna wraz ze świadczeniobiorcą na terenie placówki medycznej, a opłata ta ma wynikać z realnie poniesionych kosztów placówki. Nie ma podstaw prawnych do zwrotu poniesionych kosztów.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.)

...